+421 948 117 111
fluency@fluency.sk
PON - PIA 10.00 - 18.00

GDPR

FLUENCY s.r.o. - Informační povinnost - smluvní partneři (klienti)

Podle § 19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

1. Účelem této informační povinnosti je informovat subjekty údajů o informacích, které musí správce podle zákona poskytnout subjektu údajů při každém zpracování osobních údajů týkajících se této osoby.

2. Účelem této informační povinnosti je prokázat, že správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Prevádzkovateľ

Obchodní název: FLUENCY s.r.o.

Sídlo: Krasovského 13, Ostrava 851 01, Slovenská republika

IČO: 47860413

Registrace: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl: Sro, vložka č. 99902/B

Dotčená osoba: Subjektem údajů je osoba, která využívá služeb poskytovaných správcem a která se správcem uzavřela pracovní smlouvu nebo jiný typ smlouvy či objednávky. Správce o těchto subjektech údajů zpracovává v informačních systémech (pracovní smlouvy, objednávky) následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, titul
 • Adresa trvalého bydliště
 • Telefonní číslo, e-mail (účel kontaktu)
 • Seznam informačních systémů:
 • Smlouvy o dílo
 • Objednávky
 • Faktury
 • Spisy
 • Předávací protokoly
 • Vyhotovené překlady dokumentů

Vymezení právních základů:

1) Správce zpracovává osobní údaje osob, se kterými je ve smluvním vztahu, na zákonném základě podle § 13 odst. 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 písm. b) GDPR, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (poskytnutí objednaných služeb).
2) Zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, - podle § 13 odst. 1 písm. c) ZOOÚ nebo čl. 6 písm. c) GDPR (zákon Národní rady Slovenské republiky č. 215/1995 Sb.).
3) Podle čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR nebo čl. 6 písm. f) GDPR je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - zajištění ochrany jeho majetku (případná škoda na majetku).
Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány: - identifikace smluvní strany (zákazníka) - poskytnutí objednané služby
Identifikace příjemce nebo kategorie příjemce:
Údaje se dále poskytují správním orgánům jako součást vypracovaných prací. Pokud tak stanoví zvláštní zákon, správní orgán tyto práce zveřejní. Subjekt údajů musí být s tímto zveřejněním vždy seznámen.

Doba použitelnosti / kritérium pro její stanovení:

Správce zaručuje, že osobní údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvách nebo objednávkách budou zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace uložení a v případě, že účel zpracování již není aktuální, správce zaručuje výmaz osobních údajů. V případě, že jsou uvedené osobní údaje zpracovávány za jiným účelem, než který je uveden v tomto článku výše, musí být subjekt údajů o tomto účelu i o právním základu takového zpracování informován ještě před zahájením takového zpracování.

Informace o právech subjektů údajů:

Správce tímto oznamuje subjektům údajů a prohlašuje, že subjektům údajů uděluje následující práva:
 • a. Právo na přístup
 • b. Právo na opravu
 • c. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • d. Právo na omezení zpracování
 • e. Právo na přenositelnost
 • f. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • g. Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování
 • h. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti zo strany prevádzkovateľa
 • ch. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud však správce zpracovává osobní údaje za účelem definovaným v tomto článku směrnice, může subjekt údajů vykonávat pouze ta práva, která mu umožňuje definovaný účel a právní základ, na němž je zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů založeno.
Pokyny k formuláři žádosti o poskytnutí osobních údajů od subjektů údajů: Poskytnutí osobních údajů, které slouží k určitému účelu, je zákonným i smluvním požadavkem. Údaje jsou nezbytné pro poskytování služby. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze objednanou službu poskytnout.
Informace o existenci automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování: Správce prohlašuje, že na základě osobních údajů uvedených v pracovních smlouvách, objednávkách nebo jiných informačních systémech nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování.

Portfolio společnosti FLUENCY s.r.o.

Online česko-slovenská překladatelská síť
Exkluzivní online vzdělávací aplikace
Rozvoj vzdělávací metod a jazyková agentura